Dvanáct Principů Pravidelných Svobodných Zednářů

1. Svobodné Zednářství je bratrským iniciačním společenstvím, které má za svůj základ víru v Boha, Velkého Stavitele Vesmíru.

2. Svobodné Zednářství se opírá o Staré Povinnosti a Landmarky a respektuje další tradice vlastně Řádu, zejména ty, které se týkají pravidelnosti jeho Jurisdikce.

3. Svobodné Zednářství je Řádem, do kterého mohou patřit pouze osoby svobodné, nezávislé a dobrých mravů, které se zavazují naplňovat ideály Míru, Lásky a Bratrství.

4. Svobodné Zednářství má za cíl morální zdokonalování jeho členů a skrze ně zdokonalování celé Lidstva.

5. Svobodné Zednářství přikazuje svým členům pečlivé dodržování rituálů a symbolů a výhradně jemu vlastních duchovních a iniciačních prostředků vedoucích k dosažení Poznání a Pravdy.

6. Svobodné Zednářství přikazuje svým členům respektovat přesvědčení a víru bližních. Ve svém kruhu zakazuje jakékoli politické a náboženské diskuse nebo polemiky. Díky tomu může zůstat stálým a jistým Centrem Bratrského Svazku, v němž panuje pochopení, tolerance a plodná harmonie mezi lidmi, těžko dosažitelná v jiných podmínkách.

7. Svobodní Zednáři se shromažďují mimo dosah profánního světa, v lóžích, kde jsou vždy přítomna a viditelná tři Velká Světla Řádu: Kniha Svatého Zákona, Úhelník a Kružítko – aby pracovali rituálně, důstojně, horlivě a podle zásad předepsaných v Ústavě a Řádu Obedience.

8. Svobodní Zednáři skládají přísahu na Knihu Svatého Zákona; proto tato přísaha má vznešený, posvátný a neotřesitelný charakter.

9. Svobodní Zednáři mohou přijmout do svých lóží pouze dospělé osoby, čestné a diskrétní, které jsou lidmi cti, vysoce si cení své jméno Bratra Svobodného Zednáře, schopné ocenit možnosti druhých lidí i nekonečné síly Věčnosti.

10. Svobodní Zednáři ve svých Lóžích pěstují Lásku k Vlasti, respektování Zákona a úctu k ústavní moci. Uznávají a ctí práci ve všech jejích formách jako nejvyšší povinnost lidské bytosti.

11. Svobodní Zednáři dávají ostatním lidem aktivní příklad svým vhodným chováním, čímž Řád září navenek. Činí tak ovšem s zachováním zednářského tajemství.

12. Svobodní Zednáři jsou povinni, čestným způsobem, prokazovat si vzájemnou pomoc a bratrskou obranu, i s nasazením vlastního života. Pěstují umění udržení klidu a rovnováhy ve všech situacích.

Tyto principy byly přijaty hlavním, tzv. pravidelným proudem svobodného zednářství, vycházejícím z tradice nejstarší organizace svobodných zednářů na světě – Velké Lože Anglie. V roce 1991 byly uznány obnovenou Velkou Národní Lóží Polska. Zmíněné v článku 2 Staré Povinnosti jsou kanonem předpisů a zvyků zakotvených v anglických Ústavách sdružení svobodných zednářů z let 1723 a 1738. Landmarky jsou pak nazývány národní nebo místní zednářské tradice, akceptované v pravidelném zednářství.